25 mei 2022. Er zijn grote etnische ongelijkheden in het aanbod van prenatale screening, de counseling, geïnformeerde besluitvorming en het gebruik van prenatale screening op aangeboren afwijkingen en aandoeningen. Meer inzicht in ervaringen van verloskundigen met het aanbieden van prenatale counseling aan vrouwen met een migratie achtergrond kunnen inzicht geven in de oorsprong en gevolgen van deze etnische ongelijkheden.

Hoe hebben jullie dit onderzocht?

We hebben interviews afgenomen met 12 verloskundigen die gecertificeerd zijn als counselor prenatale screening. Tijdens de interviews hebben we hen bevraagd op de wijze waarop zij vrouwen, die zij zelf als migranten identificeerden, counselen. De interviews werden getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd met behulp van thematische analyse.

Wat is hier uitgekomen?

Verloskundigen meldden de meeste problemen bij het communiceren met vrouwen met een ‘niet-westerse migrantenachtergrond’, waaronder eerste- en tweede generatie migranten uit Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Turkije. Ze ondervonden belemmeringen in de communicatie door taal barrières, lage gezondheidsvaardigheden en door sociaal-culturele en religieuze verschillen. Tevens had stereotypering door de verloskundige invloed is op alle drie aspecten van counseling: gezondheidsvoorlichting, hulp bij het nemen van beslissingen en de relatie tussen cliënt en verloskundige. Gezondheidsvoorlichting werd bemoeilijkt door taalbarrières en lage gezondheidsvaardigheden van cliënten. Hulp bij het nemen van beslissingen werd gehinderd door sociaal-culturele en religieuze verschillen tussen verloskundige en cliënt. Ten slotte stond de relatie tussen cliënt en verloskundige onder druk door sociaal-culturele en religieuze verschillen en stereotypering van de verloskundige.

Wat kunnen we hieruit concluderen?

Belemmeringen voor optimale communicatie lijken bij te dragen aan suboptimale counseling, met name voor vrouwen met een ‘niet-westerse migrantenachtergrond’. Moeilijkheden die verloskundigen ondervinden met goede cliënt–verloskundige communicatie draagt ​​daarmee potentieel bij aan de etnische ongelijkheden die worden waargenomen in het aanbod van- en geïnformeerde besluitvorming over prenatale anomaliescreening in Nederland. De kwaliteit van prenatale counseling voor vrouwen van alle etnische achtergronden kan worden verbeterd door linguïstische, gezondheidsgeletterdheid, sociaal-culturele en religieuze barrières aan te pakken in toekomstige opleidingen en permanente educatie van prenatale counselors.

Waar kunnen we het artikel vinden?

Counselling for prenatal anomaly screening to migrant women in the Netherlands: An interview study of primary care midwives’ perceived barriers with client– midwife communication

Meer lezen over dit onderwerp?