Het handboek ‘Antenataal CTG in verloskundigenpraktijken’ geeft inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners, zorgorganisaties, zorgvragers en beleidsmakers kennis kunnen ontlenen en is waar mogelijk op onderzoeksresultaten gebaseerd. Op basis van de resultaten van een prospectief cohort onderzoek, een economische evaluatie, een cliënttevredenheidsonderzoek en expert opinion geeft het handboek een overzicht van optimaal handelen als waarborg voor kwalitatief hoogwaardige zorg.

Dit handboek is opgesteld door de afdeling Verloskundige Wetenschap (onderdeel van AVAG (Hogeschool Inholland) en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Na voltooiing van het handboek wordt dit document en het beheer ervan overgedragen aan de KNOV om te borgen dat alle leden van de KNOV vrije toegang hebben tot het handboek. De auteurs pleiten voor een tijdige herziening van het handboek vanwege het belang en de  actualiteit van het onderwerp en de verwachte publicatie van nieuwe onderzoeksresultaten.