Intervisie Toolkit

Stap 2: Multidisciplinaire intervisie doen met cliënten

Wat heb je wanneer nodig en hoe ga je in gesprek?
Hier vind je een praktisch (en naar wens aan te passen) overzicht
van hoe je het inhoudelijke gesprek stap voor stap kunt vormgeven.

Voorafgaand aan de bijeenkomst

Doen & besluiten

1 maand voor de bijeenkomst:

Voorbereiding

Inhoudelijke voorbereiding casuïstiek. Dat kan op verschillende manieren:

 • Eén, een paar of alle deelnemers vragen cliënten in hun eigen omgeving/praktijk naar hun ervaringen rond een bepaald onderwerp/zorgpad/zorgmoment
 • Eén, enkele of alle deelnemers vragen collega’s naar hun ervaringen en/of werkwijze rond een bepaald onderwerp/zorgpad/zorgmoment
 • Eén deelnemer bereidt casuïstiek voor a.d.h.v. dossieronderzoek en/of benadert een cliënt met ervaring op dit vlak om deel te nemen aan de intervisiebijeenkomst.

In Praktijkkaart 4 vind je o.a. een format voor een vraaggesprek met collega’s en met cliënten.

Doen & besluiten

2 weken voor de bijeenkomst:

Input bijeenkomst rondsturen

 • Agenda, voorbereide casuïstiek en/of andere inhoudelijke input en praktische info sturen
 • Voorbereidend gesprek met cliënt die eenmalig deelneemt

Enkele dagen voor de bijeenkomst:

Materialen

Materialen kopen, verzamelen, voorbereiden voor tijdens de bijeenkomst, zoals: (printen van) inspiratievragen of werkbladen, pennen, post its, foto’s, flip overs, presentatie, enz

Eén dag voor de bijeenkomst:

Reminder

Herinnering met stukken, verwachte voorbereiding en locatie sturen

Tijdens de bijeenkomst

Inchecken

Update

Terugblik afspraken vorige keer, update huidige stand van zaken, rondje ‘wie heeft wat gedaan’

Inhoudelijk deel

Op zoek naar intervisievragen? Gebruik deze praatkaartjes!
Gebruik deze energizers en ijsbrekers om je bijeenkomst mee te starten!
 • Introductie onderwerp/casuïstiek door casusinbrenger
 • Beeldvorming:
  Anderen mogen vragen stellen om beeld te verduidelijken
 • Meningsvorming:
  Eerst ieder voor zich opschrijven, dan rondje:

  • Wat zou ik hetzelfde doen
  • Wat zou ik anders doen
 • Besluitvorming:
  • Is dit onderwerp voldoende uitgediept om conclusies te trekken
  • Wat leren we hiervan
  • Hoe kunnen we behouden/versterken wat al goed gaat, en verbeteren wat nog beter kan
  • Welke acties kunnen we daaraan verbinden (concreet en haalbaar; ook grote veranderingen gebeuren meestal in kleine stapjes!)
  • Wie gaat wat wanneer doen
Gebruik de FRAM zeshoek en hulpvragen om casuïstiek te ontrafelen
Gebruik praktijkkaart 5 om de casus te bespreken
Gebruik deze link om onderstaande Praatplaat Intervisie te printen op A3-formaat en gebruik die tijdens de bijeenkomst!

Afronding

 • Wrap up & korte evaluatie bijeenkomst
 • Vooruitblik onderwerp volgende bijeenkomst:
  • Besluiten: Door op huidige of nieuw onderwerp/casuïstiek?
  • Indien nieuw:
   • Rondje inventarisatie interessante onderwerpen/casuïstiek
   • Gezamenlijk keuze maken
  • Welke input is handig/nodig (casuïstiek, maar bijvoorbeeld ook literatuur, lokale en/of landelijke cijfers, cliënten of collega’s bevragen e.d.
  • Wie bereidt voor en brengt in
  • Planning en organisatie volgende afspraak

Na de bijeenkomst

Actiepunten en resultaten delen

Het is handig om tussentijds beknopt bij te houden wat je in de praktijk doet met de opbrengsten van de intervisie. Wat ben je anders gaan zien, doen of laten in de praktijk? Wat heb je hierover met collega’s/cliënten besproken?

Door dit vast te leggen maak je inzichtelijk wat intervisie oplevert, voor de groep zelf, maar bijvoorbeeld ook voor leidinggevenden. Hoe zichtbaarder dat is, hoe meer bereidheid er vanuit de organisatie zal zijn om hierin te investeren

Tip: Maak bijvoorbeeld een online gedeeld document waarin je dit gezamenlijk kunt bijhouden en van elkaar kunt zien.

Deelname en registeren

Presentie invoeren in PE-online en/of certificaten maken en naar de deelnemers sturen voor toekenning accreditatiepunten.

Tip: De termijn waarop dit moet verschilt per beroepsgroep, meestal binnen 1 of 2 maanden na de bijeenkomst.

Periodiek

Evalueren

Kijk met enige regelmaat samen of het proces en de opbrengsten van de intervisie nog steeds stroken met de eerder gemaakte afspraken over doelen en verwachtingen. Zijn deze nog actueel? Wat gaat goed, wat kan beter?

Accreditatie hernieuwen

 • Hernieuwen accreditatie (aanvraag en betaling).
 • Termijn verschilt per beroepsgroep. Soms 1 jaar, soms meer.