Lopend Onderzoek

Waarom is het organiseren van integrale geboortezorg zo ingewikkeld?

Aanmelden voor dit onderzoek

Wat is de naam van het onderzoek?

The VOICE study; Variations in Organisation of Integrated CarE. 

Wat onderzoeken we?

Integrale geboortezorg is een erg actueel onderwerp. In de VOICE studie onderzoeken we welke elementen van geboortezorgorganisatie verband hebben met de gezondheid van moeder en kind, met de ervaringen van cliënten en zorgverleners, en met zorgkosten en/of zorgprocessen.

Wat is integrale geboortezorg en hoe organiseer je dat?

Hoewel integrale geboortezorg een actueel onderwerp is, ontbreekt een eenduidige definitie. Verschillende partijen (zorgverleners, patiënten/cliënten, verzekeraars en politiek) hebben een verschillende kijk op integrale geboortezorg en ook allen een (iets) ander beeld bij wat optimale zorg voor alle zwangeren is. Met deze verschillende perspectieven is het  lastig om consensus te vinden over hoe je integrale geboortezorg zou kunnen organiseren.

Voor de VOICE studie spreken we van integrale geboortezorg wanneer netwerk(en) van verschillende zorgverleners en organisaties binnen de geboortezorg en andere sociale sectoren  samenwerken om toegankelijke en gecoördineerde zorg te verlenen aan vrouwen (en partners) die zwanger willen worden, zwanger zijn en/of maximaal 6 weken geleden bevallen zijn.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is te achterhalen welke elementen van organisatie van geboortezorg een verband hebben met gezondheid van moeder en kind, met ervaringen van cliënten en zorgverleners, met zorgkosten en/of zorgprocessen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Zoals hierboven beschreven ontbreekt op dit moment een eenduidige definitie van integrale geboortezorg en is er ook geen consensus over wat optimale zorg voor alle zwangeren is. Hoe integrale geboortezorg georganiseerd zou kunnen worden is hierom dan ook een lastig onderwerp.  Mede ook omdatwe onvoldoende weten welk (mogelijk) effect de manier van organiseren heeft op de gezondheid van moeder en kind, ervaringen van cliënten en zorgverleners, de zorgkosten en/of zorgprocessen.

Omdat integrale geboortezorg hoog op de agenda’s van de geboortezorgpartijen staat en iedereen vanuit eigen perspectief een (eigen) belang heeft bij de organisatie ervan ontstaat dan ook vaak een spraakverwarring en onderlinge irritatie. Met De VOICE studie willen we een bijdrage leveren aan het constructieve gesprek over de organisatie van integrale geboortezorg en de doelen die we daarmee willen bereiken.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Vanwege het gebrek aan kennis over de organisatie van integrale geboortezorg en de mogelijke effecten hiervan op de gezondheid van moeder en kind, ervaringen van cliënten en zorgverleners, de zorgkosten en/of zorgprocessen, beginnen we de VOICE studie met een Scoping Review. Met een brede maar transparante en gestructureerde search doorzoeken we de literatuur naar manieren van organisatie van integrale geboortezorg en de daarbij beschreven verbanden met gezondheid van moeder en kind, ervaringen van cliënten en zorgverleners, de zorgkosten en/of zorgprocessen.

Hierna bespreken we de resultaten uit de literatuur met een ‘Community of Practice’, bestaande uit geboortezorgprofessionals en cliënten die samenwerken in regionale Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) en Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s).

We zullen met cliënten, partners, bestuurders, zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars in gesprek gaan over wat er in de praktijk bekend is en ervaren is met betrekking tot het organiseren van integrale geboortezorg en de mogelijke effecten daarvan. Dit is een kwalitatief onderzoek met behulp van focusgroepen en interviews.

Op basis van de opbrengst uit het literatuuronderzoek en de community of practice zullen vragenlijsten ontwikkeld worden die aan alle VSV’s in Nederland worden voorgelegd. Hiermee hopen we een indruk te krijgen van hoe de geboortezorg in Nederland op dit moment georganiseerd is. Ook dit is kwalitatief onderzoek met behulp van interviews en vragenlijsten.

Op basis van het geleerde in en in samenwerking met de praktijk hopen we tools beschikbaar te kunnen stellen waarmee VSV’s en IGO’s integrale geboortezorg verder kunnen organiseren.

Tot slot zullen we met behulp van DIAPER data (data beschikbaar in samenwerking met RIVM en LUMC) onderzoeken of er een verband is tussen elementen van organisatie van geboortezorg, perined-data, CBS data en Vektis data.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Jolanda Liebregts, MSc. is promovenda op de VOICE studie. Prof. Dr. Ank de Jonge en Prof. Dr. Jan Jaap Erwich zijn promotoren. Prof. Dr. Corine Verhoeven en Dr. Eline de Vries zijn copromotoren. Vanuit verschillende organisaties binnen de geboortezorg is een afvaardiging vertegenwoordigd in de VOICE studiegroep en de VOICE- adviesraad. Met deze brede vertegenwoordiging uit het geboortezorgveld hopen we de resultaten uit de VOICE studie te kunnen duiden en praktisch beschikbaar te maken voor het geboortezorgveld.

Wie kan er meedoen?

Community of Practice: 6 VSV’s en/of IGO’s; we streven ernaar een diverse groep samen te stellen waarin zowel VSV’s als IGO’s, regio’s met meer of minder ziekenhuizen, in stedelijke en plattelandsregio’s, met meer of minder kwetsbare zwangeren, vertegenwoordigd zijn.

Alle VSV’s en IGO’s zullen in de loop van de VOICE studie gevraagd worden om hun deelname. Ook vrouwen (en partners) die zwanger willen worden, zwanger zijn en/of maximaal 6 weken geleden bevallen zijn worden via de zorgverleners in hun VSV/IGO gevraagd deel te nemen aan vragenlijsten, interviews en/of focusgroepen. Hierbij nodigen we ook juist vrouwen en partners in kwetsbare situaties uit.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Deelnemers (cliënten, partners, bestuurders, zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars) wordt gevraagd vanuit eigen ervaring bij te dragen aan de focusgroepen, interviews en vragenlijsten.

Hoe ver is het onderzoek nu?

We zijn momenteel volop bezig met het eerste onderdeel van dit project: de scoping review. In het najaar 2022 zullen VSV’s en IGO’s geïnformeerd worden via de VSV Federatie en CPZ, we hopen eind 2022 de community of practice te kunnen samenstellen.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

De eerste resultaten van het literatuuronderzoek verwachten we begin 2023 te kunnen presenteren.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Jolanda Liebregts, MSc. Promovenda VOICE studie

j.d.liebregts@amsterdamumc.nl

Wil je meedoen?

Je kunt je hier aanmelden voor het onderzoek en/of meer informatie aanvragen.

VOICE, VOICE studie, VOICE study, Variations in Organisation of Integrated CarE, integrale geboortezorg, Childbirth Network, VOICE studie Childbirth Network, VOICE study Childbirth Network

 

VOICE, VOICE studie, VOICE study, Variations in Organisation of Integrated CarE, integrale geboortezorg, Childbirth Network, VOICE studie Childbirth Network, VOICE study Childbirth Network