Lopend Onderzoek

Samen voor Gezondheid

Verschillen in perinatale uitkomsten worden veroorzaakt door een opeenstapeling van medische én niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op perinatale uitkomsten. Dit effect lijkt zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangeren zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en in Limburg is vaker sprake van de combinatie zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond en armoede.

Doel van het onderzoek Samen voor Gezondheid is om met professionals uit de geboortezorg én het sociale domein kennis te ontwikkelen en te delen over twee verschillende aanpakken gericht op zorg voor zwangeren in een kwetsbare situatie. Dit gebeurt in twee regio’s met een vergelijkbare populatie van overwegend Nederlandse vrouwen zonder migratieachtergrond met een verhoogde kans op achterstand en armoede. We richten ons daarbij op twee – door het werkveld gesignaleerde – belangrijke vraagstukken: het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen enerzijds en het organiseren van een goede doorgeleiding naar en samenwerking met het sociale domein indien relevant, anderzijds.

Projectgroep
AVAG:
Marianne van den Hof-Boering, Msc
Linda Quadvlieg, Msc
AVM:
dr. Marijke Hendrix
dr. Darie Daemers