Afgerond Onderzoek

Psychometrische evaluaties MADM, MORi en CEQ2.0

Wat onderzochten we?

Er werd onderzocht welke meetinstrumenten met psychometrische eigenschappen goed werken om de ervaringen van vrouwen over de verkregen zorg tijdens zwangerschap, geboorte en kraamzorg te meten.

Wat zijn psychometrische eigenschappen?

Psychometrische eigenschappen van een meetinstrument zijn bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van een meetinstrument. Of te wel: is het instrument goed in te vullen door de respondenten? Meten de items een zelfde construct? En meet het instrument wel wat het moet meten?

Wat is het doel van het onderzoek?

In Nederland zijn er geen valide meetinstrumenten beschikbaar om respectvolle kraamzorg en de autonomie van vrouwen te meten.

In de afgelopen jaren hebben we drie meetinstrumenten vertaald van het Engels naar het Nederlands, dit zijn de volgende meetinstrumenten Mothers Autonomy in Decision Making scale (MADM), the Mothers on Respect index (MORi), and Childbirth Experience Questionnaire (CEQ2.0). In een vorig gepubliceerd artikel hebben we een psychometrische evaluatie verricht van de Nederlandse versie van de MADM en MORi op basis van ervaringen van de zwangerschap (Feijen et al. 2020). Een tweede artikel evalueert de psychometrische eigenschappen van de MADM, MORi en CEQ2.0 op basis van ervaringen tijdens de bevalling (Peters et al. 2022). In een derde artikel gaan we de psychometrische eigenschappen nader onderzoeken in de kraamtijd.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Respectvolle kraamzorg, inclusief de autonomie van vrouwen tijdens de bevalling, zijn belangrijke componenten van hoogwaardige zorg. Het gebruik van valide meetinstrumenten is waardevol om de ervaringen van vrouwen te meten. Dit kan gebruikt worden als input voor zorgverleners om de zorg te verbeteren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In verschillende jaren (2017-2021) hebben we online vragenlijsten afgenomen waarbij vrouwen hun ervaringen over hun zwangerschap, bevalling en kraamperiode konden invullen. In deze vragenlijst waren de meetinstrumenten opgenomen maar ook specifieke items over:

  • Demografische karakteristieken
  • Zwangerschaps karakteristieken
  • Bevallings karakteristieken
  • Kraamzorg karakteristieken

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Onderzoeksleiders

Dr. Lilian Peters (L.L.Peters@umcg.nl) en Dr. Esther Feijen (Esther.Feijen@inholland.nl)

Instituten

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, UMCG/ Amsterdam UMC (location VUmc), Department of Midwifery Science, University of British Columbia, Birth Place Research Lab, Division of Midwifery (Canada)

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

In 2019 hebben we een artikel gepubliceerd over de psychometrische eigenschappen van de MADM en MORi in een groep van zwangere vrouwen. De volgende stap was om beide meetinstrumenten te samen met de CEQ te evalueren op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit op basis van de ervaringen tijdens de bevalling. Dit artikel is onlangs gepubliceerd bij een wetenschappelijk tijdschrift en kun je hier lezen. In juni 2022 is een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 135, juni 2022: Bevallingservaringen: een psychometrische evaluatie van meetinstrumenten voor autonomie (MADM), respect (MORi) en ervaringen (CEQ2.0).

Wat is er gedaan met de resultaten van het onderzoek?

De vragenlijsten zijn vertaald en deze kunnen gebruikt worden door zorg-professionals en onderzoekers. Neem hiervoor contact op met: Lilian Peters (l.l.peters@umcg.nl)