TANGO-DM – Onderzoek naar effectieve behandeling volgens nieuwe criteria zwangerschapsdiabetes mellitus

Is milde hyperglycemie in de zwangerschap hetzelfde als diabetes gravidarum?

Op dit moment wordt in de meeste VSV’s de diagnose diabetes gravidarum (GDM) gesteld op basis van de ‘oude’ WHO-criteria (1999). Hiermee krijgt 3-5% van de zwangeren in Nederland de diagnose GDM. Maar volgens de ‘nieuwe’ WHO-criteria (2013) wordt een milde hyperglycemie bij zwangere vrouwen nu ook beschouwd als GDM. In Nederland zal het invoeren van deze nieuwe criteria leiden tot sterke toename van het aantal vrouwen dat de diagnose GDM krijgt, dat betreft waarschijnlijk 2 -3 keer meer zwangeren. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat behandeling van deze groep zwangeren met milde hyperglycemie ook werkelijk zal leiden tot een verbetering van maternale en perinatale uitkomsten. Wel weten we dat de behandeling meer kosten met zich meebrengt.

Waarom dit onderzoek?

GDM gaat gepaard met een grotere kans op maternale en perinatale complicaties. Voor GDM volgens de ‘oude’ WHO-criteria staat vast dat behandeling door middel van dieetadviezen, controle van de bloedsuikers en zo nodig glucose verlagende medicatie het risico op deze complicaties verlaagt, en dat dit kosteneffectief is. Of behandeling van milde hyperglycemie, dat bij de ‘nieuwe’ WHO-criteria ook GDM heet, ook leidt tot vermindering van complicaties staat nog niet vast.

Wat willen wij onderzoeken?

De TANGO-DM studie zal onderzoeken of behandeling van de groep zwangeren die volgens de nieuwe WHO-criteria wel GDM heeft, maar volgens de ‘oude’ WHO-criteria niet, effectief is: leidt behandeling tot minder macrosome baby’s (de primaire uitkomst), minder schouderdystocie, minder sectio’s, minder preëclampsie, en minder perinatale mortaliteit? En hoe zit het met kosten? Zijn er meer verwijzingen, inleidingen, meer echo’s, meer interventies? En vooral ook: wat vinden zwangeren er zelf van?

Welke zwangere vrouwen willen wij includeren?

Vrouwen die een orale glucose tolerantie test (OGTT) hebben gehad en die volgens de nieuwe criteria wel diabetes gravidarum hebben maar volgens de oude criteria niet, kunnen deelnemen aan de studie. Om het effect van behandeling bij deze groep te kunnen beoordelen, zijn 2520 inclusies nodig.

Wat betekent deelname voor de zwangeren?

Na inclusie worden de zwangeren gerandomiseerd tussen GDM behandeling of standaard verloskundige zorg. De GDM behandelgroep wordt behandeld volgens de richtlijnen met dieetadviezen, bloedsuikercontroles en zo nodig glucose verlagende medicatie.

Wat is de relevantie voor verloskundigen?

Zonder deze studie zullen de ‘nieuwe’ WHO criteria, die door alle grote internationale instanties al worden gevolgd, zeer waarschijnlijk gewoon worden ingevoerd in Nederland. In andere landen leidde invoering al tot een grote stijging in de kosten door het grote aantal extra zwangeren met GDM. Zonder de uitkomsten van deze studie, komen we niet te weten of het behandelen van deze groep zwangeren bijdraagt aan betere uitkomsten. We willen deze studie uitvoeren om de onderbouwing te kunnen leveren voor het beleid met de beste zorguitkomsten.

Wat is de relevantie voor zwangere vrouwen?

Indien de nieuwe criteria zonder meer zullen worden ingevoerd zal een grote groep zwangeren, die verder een normale zwangerschap doormaakt, minder keuzevrijheid krijgen (volgens de richtlijn) ten aanzien van de verdere invulling van hun verloskundige zorg.

Het is daarom van groot belang om te weten of behandeling van deze vrouwen zinvol is. We hopen daarom dat u zich samen met ons wilt inzetten om dit onderzoek uit te voeren door deze zwangeren te includeren.

Het onderzoek zal worden uitgezet binnen een samenwerkingsverband tussen het Consortium 2.0, het MRNN (Midwifery Research Network) en het Childbirth Network.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de volgende contactpersonen:

Voor het MRNN: Dr. Esteriek de Miranda (verloskundige-onderzoeker) contact@mrnn.nl
Voor het Childbirth Network: Dr. Corine Verhoeven (verloskundige-onderzoeker) c.verhoeven@amsterdamumc.nl
Voor de TANGO-DM: Drs. Doortje Rademaker (arts onderzoeker) d.rademaker@amc.uva.nl

Of via de website van Zorgevaluatie Nederland